MVO

De markt is voortdurend in beweging. Hierin speelt verantwoord ondernemen een steeds grotere rol. Aelbers onderschrijft de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zo onderscheiden we ons door onze integrale aanpak en het onder de aandacht brengen van MVO bij onze (potentiële) opdrachtgevers. Wij vinden dat MVO vanuit de kernwaarden binnen een organisatie zelf moet plaatsvinden; het behalen van een certificaat moet hierbij niet het doel zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen om een Zelfverklaring NEN-ISO 26000 op te stellen.

NEN-ISO 26000 is een richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, opgesteld door de NEN normcommissie MVO. Met behulp van deze praktijkrichtlijn kan een organisatie op vrijwillige basis verantwoording afleggen over de wijze waarop zij invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, hoe daarbij NEN-ISO 26000 wordt toegepast en wat daarvan de resultaten zijn. Aan de hand van de praktijkrichtlijn hebben we binnen Aelbers onderzocht in hoeverre onze bestaande werkwijze overeenkomt met de aanbevelingen van de norm NEN-ISO 26000. Van daaruit hebben we, naast een referentiematrix en prioriteitentabel, uiteindelijk de Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010 opgesteld. Jaarlijks wordt deze opnieuw beoordeeld. We zijn daarnaast partner van MVO Nederland.

Activiteiten in het kader van MVO

 • VCU-certificering conform norm versie 2011/05
 • lidmaatschap brancheorganisatie NBBU
 • Keurmerk Stichting Normering Flexwonen (kwaliteitskeurmerk huisvesting arbeidsmigranten)
 • in kaart brengen van verbruik gas, water en licht huisvesting (seizoensafhankelijk)
 • inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return)
 • ondertekenen Governance Code Veiligheid in de Bouw
 • deelname www.duurzameleverancier.nl / registratie CO² Footprint
 • inzameling lege cartridges (Stichting Aap) en oude mobiele telefoons (Stichting Opkikker)
 • gebruik maken van lokale leveranciers
 • investeringen in cursussen en trainingen (zoals BedrijfsHulpVerlening).

Behaalde resultaten

De afgelopen jaren hebben we meerdere succesvolle projecten opgepakt:

 • aandacht voor ergonomie op de werkplek
 • wagenpark aangevuld met A-label
 • nieuwe gedragsregels vast personeel
 • realisatie doelstelling in kader VCU
 • pilot Bouw & Infra
 • nieuwe helmen uitzendkrachten; veiligheid en draagcomfort zijn hierbij de belangrijkste criteria
 • procedure helmbestickering op locatie; ter bevordering van de veiligheid
 • aandacht voor elektrisch handgereedschap en afzuiging i.v.m. fijnstof
 • bijdrage KWF Kankerbestrijding.

Speerpunten

We hebben onder andere de volgende aandachtspunten opgesteld:

 • uitbreiden sociale dialoog met stakeholdersdeelname
 • bijeenkomsten opdrachtgevers inzake veiligheid
 • uitbreiden inzet Social Return-medewerkers / gesprekken met gemeenten
 • het Nieuwe Werken
 • uitbreiden van het trainingsaanbod
 • nieuwe vorm van BedrijfsHulpVerlening.